Generelle vilkår og betingelser for salg (GTC)

Generelle vilkår og betingelser for salg (GTC)

1. Anvendelsesområde

 1. Disse generelle salgsbetingelser gælder for alle forretningsforbindelser mellem RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge, Robert-Bosch-Str. 7-11, 71088 Holzgerlingen, Tyskland ("vi" eller "os") med vores kunder ("køber" eller "køber"). De generelle salgsbetingelser (AGB) gælder kun, hvis køberen er et selskab, en iværksætter, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig juridisk person eller en forbundsspecialfond (B2B-forretning).
 2. Almindelige forretningsbetingelser gælder især for aftaler om salg og/eller levering af løsøregenstande ("varer") uden hensyntagen til, om vi fremstiller varerne eller køber dem hos leverandører (§§ 433, 651 BGB). Medmindre andet er aftalt, gælder de almindelige forretningsbetingelser i den version, der er gældende på tidspunktet for køberens bestilling eller i hvert fald i den version, der senest er meddelt ham i tekstform, også som rammeaftale for lignende fremtidige aftaler, uden at vi skal henvise til dem igen i hvert enkelt tilfælde.
 3. Det er udelukkende vores almindelige forretningsbetingelser, der gælder. Afvigende, modstridende eller supplerende generelle betingelser fra køberens side bliver kun en integreret del af kontrakten, hvis og i det omfang vi udtrykkeligt skriftligt har accepteret gyldigheden af sådanne betingelser. Navnlig kan der ikke ses et samtykke i accepten af kontraktens genstand eller betalingen, selv om accepten eller betalingen sker med kendskab til modstridende eller supplerende generelle betingelser fra køberens side. Ligeledes anerkendes tidligere aftalte generelle vilkår og betingelser fra køber, som er i modstrid med eller supplerer disse almindelige forretningsbetingelser, ikke længere.
 4. Individuelle aftaler, der indgås med køberen i individuelle tilfælde (herunder også underaftaler, supplerende oplysninger og ændringer), har forrang for disse almindelige forretningsbetingelser. Med forbehold af bevis for det modsatte er en skriftlig kontrakt eller vores skriftlige bekræftelse afgørende for indholdet af sådanne aftaler.

2. Indgåelse af kontrakten

 1. Alle tilbud kan ændres uden varsel. Oplysninger i katalog og brochure er kun vejledende. Der tages forbehold for konstruktive ændringer. Teknisk dokumentation (f.eks. tegninger, planer, beregninger, henvisninger til DIN-normer) er ikke bindende for os, medmindre andet er skriftligt aftalt.
 2. Køberen er bundet af sin udestående ordre i 4 uger efter, at vi har modtaget den. Købsaftalen anses for indgået, hvis ordren er blevet accepteret i tekstform inden for denne frist eller leveringen er blevet udført.
 3. Supplerende oplysninger, ændringer og tillægsaftaler skal bekræftes skriftligt af os.

3. Priser og betalingsbetingelser

 1. Medmindre andet er aftalt eller angivet, gælder priserne EXW (INCOTERMS 2020), baseret på vores respektive lokation, eksklusive emballage, fragt, porto, told, tillæg, forsikring osv. plus moms. Disse omkostninger opkræves særskilt.
 2. I det omfang de aftalte priser er baseret på vores listepriser, og leveringen finder sted mere end 2 måneder efter kontraktens indgåelse, gælder de listepriser, der er gældende på leveringstidspunktet.
 3. For ordrer, der ikke overstiger en ordreværdi på 50,00 € netto, opkræver vi et tillæg for minimumsmængde på 15,00 €.
 4. For ordrer, der sendes til en anden adresse i Tyskland end købers adresse (såkaldt drop shipment), opkræver vi et tillæg på 7,80 €. For ordrer, der sendes til en adresse i Belgien, Danmark, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Polen, Slovakiet, Tjekkiet eller Ungarn, som afviger fra købers adresse, opkræver vi et tillæg på 9,80 €. For ordrer, der sendes til en adresse i Bulgarien, Finland, Grækenland, Storbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Portugal, Rumænien, Sverige, Slovenien eller Spanien, som afviger fra købers adresse, opkræver vi et tillæg på 11,80 €.
 5. Medmindre der er aftalt forudbetaling, skal betaling af leverancer inden for EU, EFTA og Storbritannien ske inden for 14 dage efter fakturadatoen uden fradrag til en af vores nævnte konti.
 6. Betaling af leverancer uden for EU, EFTA og UK skal udelukkende ske ved forudbetaling.
 7. I tilfælde af købers forsinkelse med betalingen har vi som minimum ret til den lovbestemte morarente. Dette berører ikke yderligere krav på grund af misligholdelse, f.eks. over for købmænd med hensyn til handelsrenter efter forfaldsdatoen (§ 353 HGB), forbliver uberørt.
 8. Bortset fra i tilfælde af en aftale om faste priser forpligter parterne sig til på anmodning af en part at aftale en passende priskorrektion efter principperne om god tro, hvis de ordrerelaterede omkostninger ved en kontrakt med en løbetid på mindst 12 måneder mindst tre måneder efter kontraktens indgåelse stiger eller falder for os på en måde, der kan kontrolleres og er væsentlig (mere end 5 %) af årsager, som vi ikke er ansvarlige for, f.eks. som følge af stigende råvarepriser eller energiomkostninger.
 9. I tilfælde af betalingsforsinkelse fra købers side eller i tilfælde af begrundet tvivl om købers kreditværdighed (herunder forhold, der allerede var gældende på tidspunktet for kontraktens indgåelse), og som vi ikke var bekendt med (eller som vi burde have været bekendt med), er vi berettiget til, inden vi fortsætter med at opfylde kontrakten, at kræve forudbetaling for udestående ydelser eller kræve sikkerhedsstillelse. Når en rimelig yderligere frist til at stille en sådan sikkerhed forgæves er udløbet, har vi ret til (uanset yderligere lovbestemte rettigheder) at hæve kontrakten.
 10. Hvis køberen har givet os tilladelse til at anvende SEPA-inkasso, skal en sådan inkassoordre til direkte overførsel normalt annonceres på forhånd i forbindelse med faktureringen senest 1 (én) kalenderdag før forfaldsdatoen for den direkte debitering (prænotifikation).

4. Afgang, tilbageholdelsesret

Køber har kun ret til at foretage modregning, hvis hans modkrav er blevet retskraftigt, ikke bestrides eller er blevet anerkendt af os. Køberen er kun berettiget til at udøve en tilbageholdelsesret, for så vidt som hans modkrav er baseret på samme kontraktforhold.

5. Leveringsomfang, afvigelse fra ordren, indkøbsrisiko

 1. Vores skriftlige ordrebekræftelse er afgørende for leveringsomfanget. Delvise leverancer er tilladt og skal anføres på følgesedlen.
 2. Hvis der bestilles specialværktøj eller dele, og en produktion på grundlag af en bestemt mængde ikke er økonomisk mulig, er vi berettiget til at øge eller reducere ordremængden på en handelsmæssig sædvanlig måde med op til 10 %, dog mindst med to dele. Den faktiske leveringsmængde faktureres.
 3. Hvis produkterne kun kan leveres i en bestemt emballageenhed, forbeholder vi os ret til at runde op til beløbet for den næsthøjeste mængde af emballageenheder.
 4. Vi påtager os ikke nogen indkøbsrisiko for de varer, der skal leveres.
 5. Udgifterne til død fragt, som køberen eller dennes speditør har ansvaret for, skal afholdes af køberen.

6. Leverings- og udførelsestid

 1. Bindende leveringstider skal udtrykkeligt aftales skriftligt som sådan. Andre leveringstidsangivelser, der ikke udtrykkeligt er aftalt som bindende, er ikke-bindende eller omtrentlige leveringstidsangivelser, som vi bestræber os på at overholde, men som køberen ikke kan gøre krav på kompensation på baggrund heraf.
 2. Hvis der undtagelsesvis er aftalt bindende leveringsfrister, løber de fra den dato, hvor vi bekræfter en ordre, dog først når alle tekniske og kommercielle detaljer vedrørende ordren, herunder leveringen, er afklaret, og alle forudsætninger, som køberen skal opfylde, er opfyldt. Hvis køberen anmoder om ændringer efter afgivelse af en ordre, og vi accepterer ændringen, eller hvis ændringer bliver absolut nødvendige af årsager, som vi ikke er ansvarlige for, begynder en ny rimelig leveringsfrist at løbe.
 3. Dagen for afhentning hos os anses for leveringsdagen, men senest 2 dage efter meddelelse om, at varerne er klar til afsendelse, anses varerne for at være blevet leveret. Leveringer før udløbet af den aftalte leveringstid er tilladt.
 4. Hvis der opstår force majeure (f.eks. krigslignende begivenheder, terrorangreb, naturkatastrofer, nukleare ulykker), arbejdskonflikter, offentlige foranstaltninger og andre uforudsigelige, uundgåelige, alvorlige begivenheder uden for risikoens rækkevidde for os eller køberen, er den respektive aftalepart fritaget for sine ydelsesforpligtelser i den periode, hvor forstyrrelsen varer og i det omfang, den har virkning, som den har. Forekomsten af en force majeure-hændelse skal meddeles til den respektive anden part inden for 3 arbejdsdage. Hvis hindringen varer længere end 3 måneder, er den respektive anden kontraherende part berettiget til efter fastsættelse af en rimelig frist til at hæve kontrakten for så vidt angår den del, der endnu ikke er opfyldt. Andre opsigelsesrettigheder berøres ikke af denne bestemmelse.
 5. I det omfang vi er ansvarlige for manglende overholdelse af leveringsfrister, der er blevet garanteret med bindende kraft i undtagelsestilfælde, har køberen ret til erstatning for den beviste skade, som køberen har lidt som følge af misligholdelsen, dog højst med et beløb, der er begrænset til 0,5 % af varens værdi, der er i restance, for hver fulde uge af misligholdelsen og højst til 5 % af varens værdi, der er berørt af misligholdelsen. Erstatning for yderligere skader, navnlig tab af forventet fortjeneste og andre indirekte skader, er udelukket i overensstemmelse med afsnit 9 i disse betingelser ("Ansvarsbegrænsning").

7. Afsendelse og risikoovergang

 1. Medmindre andet er aftalt eller angivet (f.eks. ved leverancer inden for Tyskland), gælder alle leverancer ab lager eller ab fabrik (se afsnit 3 i disse betingelser), som også anses for at være opfyldelsessted for en eventuel efterfølgende opfyldelse. Som følge heraf er køberen ansvarlig for transport/forsendelse, og risikoen for hændeligt tab eller hændelig forringelse overgår til køberen ved overdragelsen til transportøren/den person, der på anden måde er bestemt til at udføre forsendelsen. Dette gælder også for forsendelser afleveret ved udlevering.
 2. På samme måde overgår risikoen for hændeligt tab/uheldig forringelse til køberen ved afsendelse, hvis vi sender varerne til køberen på dennes anmodning. Vi forbeholder os retten til at vælge transportvej og transportmiddel. Vi har ret til, men forpligter os ikke til, at forsikre leverancer i købers navn og for købers regning.
 3. Overdragelsen eller accepten gælder fortsat, hvis køberen er i restance med accepten. I tilfælde af manglende accept er vi desuden berettiget til, men forpligter os ikke til, at opbevare varerne for købers regning og risiko.
 4. I tilfælde af leveringsstop som følge af manglende betaling eller accept eller af en anden årsag, som er købers ansvar, overgår risikoen for hændeligt tab/uheldig forringelse til køber senest ved meddelelsen om, at varen er klar til at blive afsendt.
 5. Varer, for hvilke der er givet meddelelse om, at de er klar til afsendelse, skal straks kaldes af. I modsat fald er vi berettiget til at sende varerne efter eget valg eller opbevare dem på købers regning og risiko.
 6. Hvis der foreslås eller aftales en modtagelse, skal denne efter meddelelsen om afsendelsesklarhed foretages hurtigt på vores respektive, angivne, leveringsanlæg. Hvis accepten ikke finder sted uanset fastsættelse af en rimelig yderligere frist, eller hvis køberen afstår fra accept, er vi berettiget til at sende varerne uden accept eller opbevare dem på købers regning og risiko.

8. Garanti

 1. Garantiperioden er 12 måneder fra risikooverdragelsen. Derimod gælder den lovbestemte frist for krav i henhold til den tyske produktansvarslov eller krav, der kan henføres til tab af liv, fysisk skade eller sundhedsskader. Sliddele er udelukket fra garantien. Vi yder ingen kvalitetsgarantier, hvis der ikke er indgået en individuel aftale. Udførelse af arbejde under garantien er ikke ensbetydende med anerkendelse eller accept af en mangel.
 2. Hvis køberen giver sin kunde en længere garantiperiode, har dette ingen indflydelse på perioden i henhold til stk. 1 i dette afsnit.
 3. Returneringer, der ikke er baseret på en mangelfuld salgsgenstand, er ikke tilladt. Hvis en returnering undtagelsesvis er tilladt som følge af en udtrykkelig, skriftlig aftale, kan der kun udstedes en kreditnota med fradrag af mindst 25 % af købsprisen. Alle udgifter til returnering afholdes af køberen.
 4. Med hensyn til købers garantikrav er det en forudsætning, at køber har opfyldt sine forpligtelser til at undersøge og anmelde fejl og mangler. Åbenlyse mangler skal meddeles os i tekstform senest otte kalenderdage efter leveringen og skjulte mangler inden for samme frist fra det tidspunkt, hvor de konstateres. Hvis køberen undlader at foretage en korrekt undersøgelse og/eller anmeldelse af mangler, er vores ansvar for den mangel, som ikke er anmeldt eller ikke er anmeldt rettidigt, udelukket.
 5. Hvis den leverede vare er mangelfuld, kan vi vælge, om vi skal levere efterydelse ved at udbedre manglen (efterforbedring) eller ved at levere en fejlfri vare (erstatning). Efterydelsen må hverken omfatte demontering af den mangelfulde genstand eller ny installation, hvis vi ikke oprindeligt havde forpligtet os til at foretage installationen. Køber skal give os den nødvendige tid og mulighed for at levere den behørige efterydelse, navnlig ved at udlevere de varer, for hvilke der er givet meddelelse om mangler, med henblik på kontrol. I tilfælde af omlevering skal køberen returnere den defekte vare til os. Forældelsesfristen begynder ikke at løbe igen efter efter opfyldelsen af efterydelsen.
 6. Hvis det efter en inspektion viser sig, at en vare ikke var mangelfuld, kan vi kræve erstatning fra køberen for de omkostninger, der er opstået som følge af den uberettigede reklamation (især inspektions- og transportomkostninger), medmindre køberen ikke kunne erkende, at varen ikke var mangelfuld.
 7. Køberens krav på erstatning for lidte tab eller godtgørelse af forgæves afholdte udgifter gælder kun, også i tilfælde af mangler, i overensstemmelse med punkt 9 og er i øvrigt udelukket.
 8. Ovennævnte forældelsesfrister i købeloven gælder også for købers kontraktlige og ikke-kontraktlige erstatningskrav, der er baseret på mangelfulde varer, medmindre anvendelse af den normale forældelsesfrist (f.eks. §§ 195, 199 BGB) i det enkelte tilfælde ville medføre en kortere forældelsesfrist.

9. Begrænsning af ansvar

 1. Krav på erstatning for tab er udelukket, uanset på hvilket retsgrundlag de er baseret, medmindre vi kan beskyldes for forsæt eller grov uagtsomhed eller for mere end ubetydelig tilsidesættelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse (se punkt 2 i dette afsnit). Hvis vi er ansvarlige for simpel uagtsomhed, er ansvaret begrænset til erstatning for forudsigelige, typiske og direkte skader, der kan forudses. Erstatning for indirekte eller sekundære skader som f.eks. tab af forventet fortjeneste, tab af produktion og brug samt økonomiske skader i forbindelse med krav fra tredjemand er udelukket.
 2. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er a) forpligtelser, der beskytter køberens væsentlige kontraktlige retsstilling, som skal indrømmes ham i overensstemmelse med kontraktens indhold og formål, og b) sådanne kontraktlige forpligtelser, hvis overholdelse er nødvendig for en korrekt gennemførelse af kontrakten, og hvis overholdelse køber normalt kan forvente.
 3. Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder også i tilfælde af overtrædelse af forpligtelser af eller til fordel for personer, hvis skyld er vores ansvar i overensstemmelse med de lovmæssige krav. De gælder ikke, hvis vi svigagtigt har skjult en mangel, i tilfælde af garanti, der er ydet i et ekstraordinært tilfælde, for købers krav i henhold til den tyske produktansvarslov eller som følge af tab af menneskeliv, fysisk skade eller sundhedsskadelige virkninger.

10. Leje af containere og paller

 1. Hvis vi stiller de bestilte varer til rådighed for køberen på europaller eller anden genbrugelig emballage, skal disse erstattes af køberen inden for 7 kalenderdage med erstatningsvarer af samme type og værdi eller returneres til os. Hvis dette ikke sker, er vi berettiget til at fakturere køberen for de brugte paller/emballage til erstatningsprisen.

  Køber er ansvarlig for beskadigelse, forurening eller tab af lejede containere eller paller og forpligter sig i sådanne tilfælde til straks at underrette os herom.

11. Ophør af produkter

Vi forbeholder os retten til at annullere produkter med 6 måneders varsel.

12. Ejendomsforbehold

 1. Vi forbeholder os ejendomsretten til de leverede varer, indtil alle eksisterende fordringer, der skyldes forretningsforbindelsen (kontokurantforbehold) mod køberen, er blevet fuldt ud betalt. Bearbejdning/forarbejdning eller omdannelse gælder til enhver tid i vores navn og på vores ordre for os, dog uden nogen forpligtelse for os og uden tab af vores ejendomsret.
 2. Parterne er enige om, at ejendomsforbeholdet også gælder som udvidet ejendomsforbehold. Køber er berettiget til at sælge varerne i forbindelse med normal forretningsvirksomhed. Anden afhændelse er forbudt, navnlig er en aftale om overdragelsesforbud med kunder forbudt, som kan medføre tab af vores ejendomsret.
 3. Køberen overdrager på dette tidspunkt alle krav, som køberen har ret til som følge af brugen af de reserverede varer, til os. Hvis varerne sælges sammen med eksterne genstande eller anvendes som stof, gælder overdragelsen kun for den indtægtsdel, der svarer til den fælles ejendomsdel.
 4. Retten til videresalg af salgsgenstanden bortfalder, hvis køberen indstiller sin betaling eller kommer i betalingsforsinkelse. I sådanne tilfælde er vi berettiget til at afsløre overdragelsen og inddrive kravet. Køber skal straks underrette os, hvis der indgives en begæring om indledning af en insolvensbehandling af hans formue.
 5. Køber er kun berettiget til at inddrive overdragne fordringer i forbindelse med den almindelige forretningsvirksomhed. Køber skal straks give meddelelse om tredjeparts adgang til de reserverede varer og bære omkostningerne ved eventuelle indgreb. Køberen skal for egen regning forsikre de reserverede varer til genanskaffelsesværdi, navnlig mod tyveri, vand, brud, brand og andre skader. Køber skal behandle de reserverede varer med den fornødne omhu, navnlig ved at overholde de foreslåede vedligeholdelses- og brugsanvisninger.
 6. Vi forpligter os til på købers anmodning at frigive sikkerhedsstillelser, for så vidt som sikkerhedsstillelsens realiserbare værdi overstiger de fordringer, der skal sikres, med mere end 10 %. Vi kan frit vælge, hvilke sikkerheder der skal frigives.
 7. I tilfælde af manglende betaling af den forfaldne købesum uanset en rimelig tillægsfrist, eller hvis der kan dispenseres herfor, er vi i overensstemmelse med de lovmæssige krav berettiget til at hæve kontrakten og/eller kræve tilbagelevering af varen som følge af ejendomsforbeholdet. Kravet om tilbagelevering af varerne indeholder ikke samtidig en erklæring om tilbagekaldelse. Desuden er vi berettiget til blot at kræve tilbagelevering af varerne og forbeholde os retten til at træde tilbage.
 8. I den periode, hvor ejendomsforbeholdet gælder, har vi i tilfælde af en skade ret til alle rettigheder, der følger af de forsikringer, som køber har tegnet, hvis der opstår en skade. Hvis ikke andet er aftalt, skal ydelser fra kaskoforsikringen anvendes fuldt ud til reparation af leveringsgenstanden, hvis ikke andet er aftalt. Hvis der efter vores godkendelse i tilfælde af en alvorlig skade gives afkald på en reparation, skal vi anvende forsikringsydelsen til tilbagebetaling af købsprisen og omkostningerne til accessoriske ydelser.

13. Restriktioner for videresalg og eksport

 1. Med forbehold af afvigende individuelle aftaler er de varer, der er købt hos os, kun beregnet til brug inden for det område, der er omfattet af de juridiske rammer, der gælder på leveringsstedet. Et katalogiseret tilbud om et produkt som en landeudgave til et bestemt land eller område svarer i denne henseende til en individuel aftale.
 2. Købers overførsel af varer købt hos os til et andet land end leveringsstedet er forbudt, hvis overførslen overtræder et eksisterende eller senere opstået eksportforbud. Dette gælder for lovbestemte eksportrestriktioner, kontrol af krigsvåben, boykot, embargo og amerikanske sanktioner. Ethvert salg, eksport eller reeksport af varer, der falder ind under Art. 12g i forordning (EU) nr. 833/2014 til Den Russiske Føderation eller til brug i Den Russiske Føderation, uanset om det sker direkte eller indirekte, er forbudt. Køber skal gøre sit bedste for at sikre, at formålet med denne begrænsning ikke omgås af tredjeparter i den bredere forsyningskæde, herunder potentielle videreforhandlere. Køber accepterer straks at underrette os om eventuelle problemer med anvendelsen af disse begrænsninger, herunder eventuelle relevante tredjepartsaktiviteter, der kan omgå formålet med disse begrænsninger. Inden for 2 uger efter vores anmodning er Køber forpligtet til at give os oplysninger om opfyldelsen af forpligtelserne.
 3. Manglende overholdelse af begrænsningen i stk. 2 i dette afsnit udgør et alvorligt kontraktbrud, der giver os ret til at trække os ud af kontrakten eller opsige kontrakten og forpligter kunden til at kompensere for alle skader og ulemper, der er påført os.

14. Lovvalg, værneting og jurisdiktion

 1. Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse på disse generelle salgsbetingelser og retsforholdet mellem os og køberen, med udelukkelse af international ensartet lovgivning, især FN's konvention om internationale købsaftaler (CISG) og lovkonflikter.
 2. Det i stk. 1 i dette afsnit anførte forretningssted anses for at være det eksklusive, herunder det internationale, værneting for alle tvister, der direkte eller indirekte følger af kontraktforholdet. Vi har dog i alle tilfælde også ret til at anlægge sag på det sted, hvor leveringsforpligtelsen er opfyldt i henhold til disse almindelige salgsbetingelser, eller på købers almindelige værneting. Dette berører ikke forudgående lovmæssige krav af højere rang, navnlig med hensyn til eksklusive værneting.

15. Klausul om opløselighed

Hvis enkelte bestemmelser i disse generelle salgsbetingelser er eller bliver ugyldige, påvirker det ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Parterne forpligter sig til at erstatte den ugyldige bestemmelse med en juridisk gyldig bestemmelse, som kommer det økonomiske formål med den ugyldige bestemmelse nærmest.

Yderligere leverings- og betalingsbetingelser

Tillægsgebyrer
betegnelsepris
Farligt materiale15,00 € tillæg for farligt gods, pr. levering
Rute levering til Tyskland7,80 €
Levering til Belgien, Danmark, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Polen, Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn og Østrig9,80 €
Levering til Bulgarien, Finland, Grækenland, Storbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Portugal, Rumænien, Sverige, Slovenien, Spanien, Sverige, Kroatien og Spanien 11,80 €
Mindste mængderFor ordrer under 50.00 € nettotillæg på 15,00 €

Forsendelse / Forsendelsesomkostninger fast sats i Tyskland

Forsendelsen udføres af os via transportører efter eget valg. Vi opkræver en fast pris for dette:

 • Værdi af varer op til 249,99 €: Fast sats på 7,80 € netto, plus tillæg for minimumsmængde i henhold til afsnit 3 (3) i de almindelige forretningsbetingelser (15,00 €)
 • Værdi af varer fra 250,00 €: Fast sats på 7,80 € netto.

Belgien, Danmark, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Polen, Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn, Østrig, Polen, Slovakiet

Forsendelsen foretages af os via transportvirksomheder efter eget valg. Vi opkræver en fast pris for dette:

 • Værdi af varer op til 249,99 €: Fast sats på 9,80 € netto, plus tillæg for minimumsmængde i henhold til afsnit 3 (3) i de almindelige forretningsbetingelser (15,00 €)
 • Værdi af varer fra 250,00 €: Fast sats på 9,80 € netto.

Bulgarien, Finland, Grækenland, Det Forenede Kongerige, Irland, Italien, Kroatien, Portugal, Rumænien, Sverige, Slovenien, Spanien, Spanien, Sverige

Forsendelse udføres af os via transportører efter eget valg. Vi opkræver en fast pris for dette:

 • Værdi af varer op til 249,99 €: Fast sats på 11,80 € netto, plus tillæg for minimumsmængde i henhold til afsnit 3 (3) i de almindelige forretningsbetingelser (15,00 €)
 • Værdi af varer fra 250,00 €: Fast sats på 11,80 € netto.

Betaling af leverancer inden for EU, EFTA og UK: 14 dage netto fra fakturadato (ingen rabat) uden for EU, EFTA og UK: forudbetaling